Ova porodična firma je nastala jos 1972 godine kao Samostalna obrtnička radnja za izvođenje građevinskih radova.

U to vrijeme je već dosta naših ljudi radilo građevinske poslove u inostranstvu kao i u Republikama bivše Jugoslavije a najviše u Hrvatskoj i Srbiji zbog intenzivnije izgradnje, tako da je i ova radnja tada dosta radova izvodila na tim prostorima, a najviše su to bili zidarski i tesarski radovi.

U kasnijem periodu i do devedesetih godina kada su nastupila ratna dešavanja više se građevinskih radova radilo na našim prostorima zbog veće razvijenosti i ulaganja u nove objekte.

Odmah nakon završetka ratnih dešavanja na ovim prostorima firma je nastavila sa radom kao Samostalna zanatska radnja , a nakon toga je pregistrovana u preduzeće , a zog veće potražnje za građevinskim radovima a i zbog povećanog obima poslova koji su izvođeni .

Osim zidarskih , tesarskih , armiračkih radova na izgradnji objekata , krenulo se i  u izvođenje pripremnih radova , elektro radova kao i završnih radova u građevinarstvu, a samim time se moralo i pratiti novijom i modernijom opremom i alatima .

Većina radnika je dosta dugo u radnom odnosu i sa velikim iskustvom na ovim poslovima , i cijelo vrijeme se vodi korektan odnos u radu i obavezama svih zaposlenih.

Preduzeće i danas posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)  i  PDV je obaveznik , pri čemu redovno ispunjava sve svoje obaveze prema državnim institucijama i dobavljačima.

Izgrađeno je i rekonstruisano mnogo različitih objekata visokogradnje a i objekata u niskogradnji kao što su mostovi i potporni zidovi, elektroinstalacija i gromobranskih instalacija na objektima , takođe je izvedeno i završnih radova na dosta objekata.

Razlog ovako dugog postojanja ove porodične firme je odanost i veoma odgovoran odnos prema poslu i svim projektima koji se izvode bez obzira na njihovu veličinu i složenost.

Zaposleni redovno odlaze na informisanja o novim tehnologijama i proizvodima , prezentacijama koje izvode prestavnici najvećih firmi čiji su proizvodi zastupljeni na našim tržištima.

Nabavkom modernije opreme i alata pokušava se održati korak sa novim izazovima u ovoj djelatnosti U sadašnjem vremenu pandemije i ekonomske krize preduzeće uspijeva održati kontinuitet , dok se u budućem vremenu planira veći obim poslova kao i veći broj zaposlenih radnika.